Regulamin wypożyczalni

 

 1. POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

Operatorem wypożyczalni samochodów RoyalQuick jest firma P.H ROYAL Q S.C. Cezary Wyszyński, Barbara Wyszyńska z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Kościuszki 1, 08-300 Sokołów Podlaski w dalszej części zwana Wynajmującym. Przekazany w użytkowanie odpłatnie pojazd wskazany w Cenniku oraz Protokole Zdawczo – Odbiorczym, stanowiącymi integralną część Umowy Najmu Samochodu. Najemcą jest osoba fizyczna lub prawna określona w rubryce NAJEMCA na pierwszej stronie Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres minimum 12 miesięcy oraz ukończone minimum 21 lat.

 1. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE NAJMU

Okres najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w Umowie Najmu Samochodu. Minimalny okres najmu to 24 godziny licząc od godziny określonej w umowie najmu. Okres najmu jest określony w postanowieniach zawartych w Umowie Najmu. Wydłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego, w przypadku zmiany terminu zwrotu pojazdu Wynajmujący musi zostać niezwłocznie poinformowany, nie później niż 24 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Przedłużenie wynajmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w oddziale Wynajmującego lub w ustalonym przez obie strony miejscu. Płatność za wydłużony okres najmu musi zostać uregulowana w momencie przedłużania wynajmu. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu najmu Pojazdu i niezwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Umowy traktowane jest jako przewłaszczenie i może zostać zgłoszone Policji.

Przedłużenie przez Najemcę najmu o więcej niż 59 minut ponad okres uwzględniony w Umowie najmu powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu.

 1. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU

Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę określoną w Umowie Najmu.

Opłata za cały okres wynajmu określonego w Umowie Najmu pobierana jest z góry zgodnie z wyceną Wynajmującego obowiązującą w dniu zawarcia Umowy.  Płatność możliwa jest po dokonaniu rezerwacji kartą płatniczą, debetową, kartą kredytową lub przelewem podczas podpisywania Umowy Najmu w siedzibie Wynajmującego lub w miejscu zatwierdzonym przez obie strony.

Płatność gotówką możliwa tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu takiej formy płatności przez Wynajmującego, w siedzibie Wynajmującego.

Wynajmujący ustala kaucję za wynajmowany pojazd w wysokości wskazanej dla danej klasy pojazdów, lecz nie mniejszej niż 500 zł brutto. W takim przypadku wysokość kaucji odpowiedniej dla danej grupy pojazdów jest wpisana we właściwym miejscu Umowy Najmu – Cennik oraz pobierana przez Wynajmującego w chwili wydania Pojazdu, zaś zwracana w terminie do 30 dni od zwrotu pojazdu pod warunkiem, iż stan pojazdu jest zgodny z warunkami niniejszej Umowy.

Za wpłatę kaucji opisanej w pkt. 3 uważa się również zablokowanie środków na karcie kredytowej lub debetowej Najemcy (pre-autoryzacja). Najemca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Wynajmującego operacji odnawiania pre-autoryazji kwoty ustalonej kaucji widniejącej na umowie do chwili zwrotu samochodu bez fizycznego udziału karty płatniczej.

 1. PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU

Przekazanie Pojazdu następuje w dniu zawarcia umowy lub w innym terminie ustalonym przez obie strony. Pojazd jest przekazywany z pełnym zbiornikiem paliwa. Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do odbioru pojazdu zobowiązani są zgłosić w chwili przekazania pojazdu. Jeżeli uwagi nie zostaną zgłoszone przyjmuje się, że stan Pojazdu był dobry, bez żadnych wad czy usterek, które nie zostały zgłoszone przy jego odbiorze.

Po upływie okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w miejscu i czasie określonym w Umowie. Pojazd powinien zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa. W razie zwrotu przez Najemcę pojazdu niedotankowanego zostanie on obciążony kosztem dotankowania paliwa wg stawki 6 zł netto/ 1 litr paliwa. Stan zwracanego Pojazdu powinien być nie gorszy niż w chwili jego odbioru przez Najemcę. Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków i wszelkich dokumentów jak również wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z Pojazdem.

 1. UBEZPIECZENIE POJAZDU

Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, które zwalniają Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyłączeniem:

-umyślnego uszkodzenia pojazdu,

-uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu pojazdu,

-uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,

-uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o co najmniej 30 km/h lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,

-przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

-przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami i kluczykami lub kradzieży pojazdu, w którym nie uruchomiono wszystkich urządzeń antykradzieżowych,

-szkody częściowe rozliczane z polisy Auto Casco powodują obciążenie Najemcy opłatą za udział własny w szkodzie odpowiednio do wybranego przez Wynajmującego pakietu bezpieczeństwa, który określony jest na umowie najmu.

 1. OBOWIĄZKI NAJEMCY ORAZ WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU

Najemca w czasie obowiązywania niniejszej Umowy najmu zobowiązuje się:

-przestrzegać zasady normalnego użytkowania pojazdu;

-używać wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych każdorazowo przy pozostawianiu Pojazdu;

-do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy;

-wykonywać codzienną obsługę Pojazdu oraz stosować się do instrukcji obsługi Pojazdu;

-zwracać szczególną uwagę na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym lub serwisem;

-stosować odpowiedni rodzaj paliwa zgodny z instrukcją obsługi Pojazdu;

-utrzymywać pojazd w należytej czystości.

Wynajęty pojazd nie może być używany:

-do holowania innych pojazdów;

-w wyścigach rajdowych oraz braniu udziału w jakichkolwiek zawodach;

-przez kierowcę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających;

-wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym;

-poza granicami kraju bez zgody Wynajmującego;

Zabrania się:

-zakaz użytkowania auta przez osoby niewpisane do umowy

-palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających w wynajmowanym pojeździe;

-przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach pojazdu;

-dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego.

-przewożenia zwierząt bez zgody wynajmującego

W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy:

-niezwłocznie powiadomić Wynajmującego;

-powiadomić Policję lub inne odpowiednie służby;

-zabezpieczyć pojazd;

-uzyskać dokumenty i informacje niezbędne do likwidacji szkody (oświadczenie sprawcy szkody, w tym dane uczestników, numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy wraz z danymi ubezpieczyciela, notatka Policji).

Najemca przyjmuje do wiadomości obowiązek udostępniania Pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego. W przypadku konieczności wykonania naprawy w wynajmowanym Pojeździe należy uzyskać zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do odebrania faktury VAT w imieniu Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty zgodnie z przedstawionymi rachunkami.

 1. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia Pojazdu.

W przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy lub osobie użytkującej samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien mieć standard odpowiadający samochodowi wynajętemu, a jeżeli standard jest niższy, to czynsz zostanie obniżony. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje w przypadkach:

-postoju pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta;

-postoju spowodowanego szkodą rozliczaną z polisy AC;

-unieruchomienia pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak kluczyka, pilota od alarmu 2000 zł
Brak książki serwisowej 150 zł
Brak dowodu rejestracyjnego 350 zł
Palenie tytoniu w pojeździe 1000 zł
Zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz 100 zł
Zwrot brudnego pojazdu w środku 100 zł
Zwrot pojazdu z trwałymi plamami na tapicerce 300 zł
Zatankowanie niewłaściwego paliwa 1800 zł
Zagubienie lub uszkodzenie kołpaka (sztuka) 150 zł
Uszkodzenie felgi aluminiowej 2000 zł
Utrata gwarancji pojazdu z winy Najemcy 6000 zł
Uszkodzenie opony 200 zł + koszt  opony
Uszkodzenie lub demontaż wyposażenia pojazdu 1000 zł
Uzupełnienie brakującego paliwa (za litr) 7 zł
Udzielenie informacji o użytkowniku organom uprawnionym 150 zł
Wyjazd pojazdu za granicę RP bez zgody Wynajmującego 200 zł
Brak tablicy rejestracyjnej 250 zł
Udział własny w szkodzie z winy Najemcy(W zależności od samochodu i wybranego pakietu) 1000 zł
Przekroczenie limitu kilometrów (za każdy km), (w zależności od samochodu) 0,60 zł
Kara za niewykonanie przeglądu okresowego w terminie 600 zł
Kara za każdy dzień bezumownego korzystania z pojazdu 500 zł

Opłata za przewóz zwierząt bez zgody wynajmującego

 

500 zł
 1. Tabela prowizji i opłat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. DANE OSOBOWE

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy najmu, jak również na ich udostępnianie przez Wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniami OC/AC/NW lub w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych.

 

 1. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym sprzedaży towarów lub usług lub prowadzenia serwisu posprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1b, 1c oraz 1f RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie;
 2. Posiada Pani/Pan prawo:
 3. dostępu do treści swoich danych,
 4. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 5. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 6. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 7. przeniesienia danych do innego administratora lub do państwa,
 8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • Administrator będzie od Pana/Pani pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem współpracowników świadczących usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Pani/Pana oraz dostawców usług Administratora,
 2. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd właściwy dla tych spraw w miejscu siedziby Wynajmującego.